Bygdens Marknad

Projektidé
Att stärka, stötta och synliggöra den lokala, småskaliga produktionen i Torsås kommun med omnejd, genom att lära tillsammans och av varandra, skapa nya affärsmöjligheter och därmed öka vår kompetens och konkurrenskraft.

Bakgrund
Två småföretagare flyttade från Malmö till den lilla byn Stenbäck i Torsås kommun 2002. Efter flera år upptäckte vi att det finns en hel del småföretag i kommunen som var ganska osynliga och att människor gärna reste utanför kommungränsen och köpte sina varor på stormarknad. Vi såg problemen med detta när företag och affärer i byarna la ner sin verksamhet och tänkte att i en glesbygdskommun som Torsås är det viktigt att stötta den lokala produktionen för att de små företagen ska kunna leva och må bra och för att människor ska vilja bo kvar.

Vi sökte medel till en förstudie och under de månader den pågick märkte vi tydligt hur svårt det är för de små företagen att nå ut och synas, dels beroende på marknadsföringskostnader, dels på brist på kompetens vad gäller sociala medier som i många fall är gratis. Många saknade även hemsida. Vi insåg att vi hade god grund för att söka medel till ett genomförandeprojekt och startade den ideella föreningen Bygdens Marknad som arbetade fram denna projektansökan.

Läs förstudien.

Erfarenheter från tidigare projekt
På Jordbruksverksts webbplats har vi hittat några intressanta projekt som Sälleryd växer, Bonnamarknad i Grästorp och Lokala produkter och tjänster i Nybro kommun, som vi avser att studera närmare när projektet startat. Vi har sett att det finns många mycket inspirerande projekt i databasen och tror att vi kan lära oss mycket av dem, men tid har inte funnits i nuläget.

Vår vanliga verksamhet
De flesta av de småproducenter vi mött i förstudien arbetar på egen hand och deltar på marknader i och utanför kommunen. Ibland själva, ibland tillsammans med någon annan. Några har en gemensam försäljningslokal på Olssonska Gården i Torsås och några har egna och flera säljer enbart på marknad.

Projektet avgränsas från den vanliga verksamheten genom att ägna sig åt vad vi som grupp kan åstadkomma tillsammans i form av nya verksamheter.

Vilka ska genomföra projektet
Den ideella föreningen Bygdens Marknad ska genomföra projektet. Föreningens medlemmar består av småskaliga och lokala producenter inom hantverk, jordbruksföretag, konst, mat mm.

Projektorganisation
Projektorganisationen består av föreningen Bygdens Marknads styrelse, en man och sex kvinnor. Åldersfördelningen är 41- 59 år och två har utländsk härkomst.

Monika Hulthe som var projektledare för förstudien kommer att arbeta som projektledare. Hon har tidigare arbetat som projektledare på Skånetrafiken.

Eftersom vi söker medel för ett långt projekt där flera nya affärsmöjligheter ska utvecklas och genomföras två år i rad, kommer projektledaren att arbeta halvtid under vinterhalvåret då planerings- och utvecklingsarbetet kommer att vara intensivt. Under denna tid ska grafisk profil och hemsida tas fram och seminarier, utbildning och sommarhalvårets aktiviteter planeras. Under sommarhalvåret som är mer fokuserat på genomförande av aktiviteter räcker det att projektledaren arbetar kvartstid.

Då Monika Hulthe både deltar i projektet med sitt företag Ekoplantan och som projektledare är fördelningen denna:
Monika deltar i styrgruppsmöten, stormöten och invigning som projektledare. På seminarier och utbildning är hon deltagare i projektet, liksom när aktiviteter ska genomföras.

Projektledarens uppgifter är att planera, utföra, kontrollera och avlämna projektet. I detta ingår att:
- upprätta en detaljerad projektplan
- leda och fördela arbetet
- koordinera och prioritera mellan projektets olika delar
- stödja de enskilda projektmedlemmarna i deras arbete
- hantera konflikter, motivera och stimulera
- löpande följa upp delmål
- sköta bokföring och kontakt med redovisningsfirma
- avrapportering och information till projektets intressenter

Styrgruppen kommer att ses en gång i månaden. Projektledaren och alla i styrgruppen deltar i projektet med ideellt arbete och dessa personer och företag ingår:

Monika Hulthe, Ekoplantan, Stenbäck
Annalena Schönbeck, Ateljé Lindgården, Bergkvara
Yvonne Amper, Ullvis, Torsås
Lena Andersson, Asonbild, Stenbäck
Norbert Kus, Kus Krukmakeri, Torsås
Anne Johansson, Gröna Älvan, Gullabo
Inga Grimm, Ateljé Inga Grimm, Gullabo

Samarbete med andra
Projektet kommer att samarbeta med hembygds- och idrottsföreningar som bl a ordnar marknader och föreningen Olssonska Gården som ordnar sensommarfesten i Torsås där vi vill införa Bygdens Vecka – en vecka där vi fokuserar på att få så många som möjligt i kommunen att handla lokalproducerat.

Torsås kommun kommer att vara involverad i form av samarbete med Turistbyrån och vi vill samarbeta med andra småskaliga företag i området som varit delaktiga i förstudien men som inte kommer att ingå i föreningen Bygdens Marknad.

Vi vill även se hur vi kan samarbeta med andra projekt som pågår samtidigt, som projekt Runt Hörnet som drivs av Möre Resurscentrum.

Vi ska ha referensgrupper utanför projektet som t ex en grupp ungdomar som får ge synpunkter på filmerna i filmprojektet.

Lokal förankring
Projektet är lokalt förankrat genom den förstudie som genomfördes under december 2010 – april 2011.

Målgrupp
Projektets målgrupp är småskaliga och lokala producenter inom hantverk, jordbruksföretag, konst, mat mm.

Deltagaravgift
Deltagare i projektet betalar en deltagaravgift på 1000 kr.

Nytta av projektet
Projektet kommer att genomföras i Torsås kommun med omnejd, där omnejd syftar på de glesbygdsområden som angränsar till kommunen. Resultatet av projektet kommer att tillfalla lokala småskalig producenter i nämnda område, lokalbefolkningen, turismen, föreningar och lokala småskaliga producenter i andra glesbygdsområden.

Projektet kommer även till nytta för företag i kommunen eftersom vi kommer att göra inköp vad gäller produkter och tjänster till projektet så lokalt det är möjligt.

Syfte
Projektets syfte är:

 • att synliggöra vad som produceras i närområdet
 • att öka medvetenheten om nyttan av att handla lokalt
 • att skapa kontakt mellan konsument och producent
 • att utbilda och stärka de småskaliga producenterna
 • att lära tillsammans och av varandra
 • att skapa nya affärsmöjligheter
 • att öka konkurrenskraften på landsbygden

Långsiktiga mål

 • att det ska vara enkelt för konsumenten att hitta lokalproducerade varor i kommunen
 • att kunskapen om varför det är viktigt att handla lokalt ökar så att det valet blir lätt
 • att Bygdens Vecka blir en årlig aktivitet som väcker uppmärksamhet och gör nytta
 • att deltagarna i projektet blir stärkta, stolta, synliga och välutbildade
 • att Bygdens Marknad blir ett stort nätverk där vi kan hjälpa varandra framåt i vårt företagande
 • att upplevelserundor och Bygdens Vänner fortsätter att leva vidare och utvecklas

Delmål

 • att få ihop en grupp producenter med mycket bredd i verksamheten
 • att genomföra sex kompetenshöjande seminarier och en utbildning
 • att genomföra en invigning som får stor publicitet i media
 • att utveckla nya affärsmöjligheter och mötesplatser mellan producent och konsument
 • att genomföra tre olika upplevelserundor 2012 med totalt 50 deltagare och att deltagarantalet ökar med 100 % till 2013
 • att stärka samarbetet mellan småskaliga producenter i området
 • att nå alla hushåll i Torsås kommun med våra budskap om lokal handel
 • att öka kunskapen om varför man ska handla lokalt
 • att skapa en attraktiv, informativ och interaktiv hemsida för Bygdens Marknad
 • att ha 500 unika lokala besökare (Torsås, Kalmar, Nybro och Karlskrona) på Bygdens Marknads hemsida 31 december 2012 och att det ökar med 100 % till 31 december 2013
 • att alla deltagare i projektet ska ha en egen hemsida
 • att utveckla samarbete med Torsås Turistbyrå

Aktiviteter

Invigning
Våren 2012 kommer vi att ha en invigning där vi presenterar projektet och deltagarna i anslutning till påsken då den första upplevelserundan genomförs.

6 seminarier
Tre seminarier kommer att hållas första vinterhalvåret 2011-12 och syfta till kompetensutveckling inom bl a marknadsföring, sociala medier och film & foto. Efter sommarens aktiviteter kommer vi att utvärdera vilka ytterligare kompetensbehov som behöver fyllas och ha tre nya seminarier under andra vinterhalvåret 2012-13.

1 utbildning
Ett av delmålen är att varje deltagare ska ha en egen hemsida som han/hon kan underhålla själv och därför genomför vi en utbildning i hur man gör sin egen hemsida i WordPress. Hur man skriver bra texter och tar bra bilder till hemsidan kan t ex tas upp på ett stormöte.

Gemensam marknadsföring
Under projektet kommer en gemensam grafisk profil att tas fram och Bygdens Marknad kommer att få en informativ, attraktiv och interaktiv hemsida som presenterar sina deltagare. Gemensamt marknadsföringsmaterial i form av broschyr, karta, roll-up och annons tas fram.

Marknadstånd
Enkla ihopfällbara marknadsstånd med tillhörande flaggor för gemensamma marknader tas fram.

Marknadsstånden är designade för att vara lätta att transportera och snabba att sätta upp och ta ner. De är betydligt mindre än de marknadsstånd som traditionellt används för marknader i närområdet, vilka är tunga och otympliga, tar tid att sätta upp och kräver hyra av släp vid förflyttning.

Vackra marknadsstånd med tovade flaggor med Bygdens Marknads logotyp ska signalera att här säljs något hantverksmässigt och lokalt producerat. Det ska bli ett igenkänningstecken, vårt varumärke som syns så fort vi är ute på aktiviteter. Marknadsstånden kan användas av alla i projektet, både i grupp och vid enskilda engagemang. Att de finns tillgängliga, är lätta att transportera i en vanlig bil och snabba att sätta upp gör det enkelt att sälja sina lokalproducerade varor var som helst.

Filmprojekt
Deltagarna kommer att delas in i grupper om två som tillsammans ska filma varandras verksamhet. Detta ska ligga till grund för den 1-minutersfilm som varje deltagare ska presenteras med på den gemensamma hemsidan och som även ska kunna ses på en pekskärm som ska finnas på Turistbyrån. Filmningen genomförs med en bra mobiltelefon. Deltagarna ska få tillräcklig kunskap för att kunna göra egna småfilmer att lägga ut på sin egen hemsida.

Bygdens Vecka
En vecka i augusti kommer vi att genomföra olika aktiviteter som syftar till att öka medvetenheten om vad som finns att handla lokalt och varför det är viktigt med lokal handel. Denna vecka är tänkt att sammanfalla med Sensommarfesten på Olssonska Gården i Torsås som brukar infalla sista lördagen i augusti. Här ska vi även delta med våra marknadsstånd.

Bygdens Vänner
Denna aktivitet är tänkt att bli ett handelsutbyte med en annan ort, där vi har en marknad med våra lokala produkter på vänorten och de har en marknad hos oss. Var och när detta ska genomföras ska arbetas fram i projektet. Även här kommer våra marknadsstånd till användning.

Upplevelserundor
Varje vår och sommar kommer vi att genomföra tre upplevelserundor där 3-4 deltagare som finns i samma område går samman och har en ”runda” där man som besökare kan delta i aktiviteter, få veta mer om verksamheten och handla lokalt producerade ting. Dessa tre rundor genomförs vid påsk, under turistsäsongen och i samband med Bygdens Vecka. Marknadsstånden bör användas i så stor utsträckning som möjligt för igenkänningseffektens skull.

Bygdens Vecka, Bygdens Vänner och Upplevelserundor genomförs två år i rad.

8 stormöten
Stormötena kommer att hållas regelbundet genom hela processen och där ses hela gruppen. Vi kommer att arbeta med att ta fram de olika aktiviteter vi ska genomföra och följa upp hur de aktiviteter som genomförts sen senaste mötet utföll.

Monter på Turistbyrån
Vi vill inspirera Turistbyrån till att exponera de lokala producenterna i större skala än hittills genom att ha en monter med produkter och en pekskärm där man kan utforska det lokala utbudet bl a genom att visa våra filmer.

Utställning
Den sista aktiviteten blir att göra en utställning om projektet som handlar om hur vi arbetade, vad vi kom fram till och vad vi genomförde. Den ska ge inspiration och kunskap till andra som vill genomföra liknande projekt och gärna vandra mellan biblioteken i närliggande kommuner.

Under projektets gång kommer vi att gemensamt delta i de marknader som finns i närområdet. Våra marknadsstånd och flaggor kommer att visa vår tillhörighet och sprida budskapet om Bygdens Marknad och lokalproducerade varor. Denna tid räknas inte med i det ideella arbetet i budgeten.

Plan för hur resultatet ska spridas
Projektet ska dokumenteras genom att varje deltagare avsätter en timme före varje stormöte till att fylla i en utvärderingsblankett. Detta sammanställs och redovisas på mötena.

Resultatet kommer att spridas genom:

 • hemsidan
 • en monter med pekskärm på Torsås Turistbyrå
 • en vandringsutställning på närliggande kommuners bibliotek
 • en broschyr om Bygdens Marknad
 • massmedia och social media
 • den slutrapport som projektledaren ansvarar för

Övergång till ordinarie verksamhet
Under den gemensama flaggan Bygdens Marknad kan vi bli ett starkt och synligt varumärke för småskalig lokal produktion i bygden. Bygdens Vänner, Bygdens Vecka och upplevelserundorna kommer att leva vidare.

Finansieringsplan
Projektets faktiska finansiering Projektstöd 1 253 267 kr
Projektets övriga finansiering Resurser 851 934 kr
Deltagaravgifter -20 000 kr
Summa 2 085 201 kr

Reviderad finansieringsplan godkänd av alla i styrgruppen för Bygdens Marknad

Monika Hulthe
Stenbäck 2 november 2011

Leave a Reply