Stadgar för föreningen Bygdens Marknad

§ 1 Föreningen

Föreningen är en ideell förening i Torsås kommun med namnet Bygdens Marknad.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att:

 • synliggöra den lokala, småskaliga produktionen.
 • delta i befintliga och skapa nya marknadsplatser för småskalig och hantverksmässig produktion i Torsås kommun med omnejd.
 • utveckla entreprenörskapet, företags- och marknadstänkandet hos medlemmarna så att dessa stärker sin position på ett långsiktigt och konkurrenskraftigt sätt.
 • sprida kunskap om nyttan av att handla lokalt.
 • samarbeta inom föreningen och samverka med kommun, andra föreningar och företag.

§ 3 Medlemmar

Medlemmar är fysiska och juridiska personer som har egen, småskalig och hantverksmässig produktion i Torsås kommun med omnejd. Ansökan om medlemskap görs skriftligen och prövas av styrelsen, som bedömer den nya medlemmen utifrån följande kriterier: produkten ska vara lokalt producerad, hantverksmässigt gjord och av god kvalitet samt så långt det är rimligt vara egenproducerad och ekologiskt hållbar. Medlemmen förbinder sig skriftligt att följa stadgar och regler. Varje ny medlem är provmedlem under det första året och beslut om fortsatt medlemskap görs i samråd mellan styrelse och provmedlem. Föreningen skall föra en medlemsförteckning.

§ 4 Uppsägning och uteslutning

Uppsägning av medlemskap sker skriftligen till styrelsen. En medlem som sagt upp sig förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

Medlem som bryter mot stadgarna, reglerna eller som skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål eller uppträder illojalt kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En utesluten medlem förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 5 Medlems avgång

Medlem avgår vid räkenskapsårs utgång efter uppsägning senast tre månader dessförinnan. Utesluten medlem avgår genast efter uteslutningsbeslut.

Avgången medlem har ej rätt till återbetalning av erlagda medlemsavgifter eller del i föreningens tillgångar förutom eventuella insatser/lån.

§ 6 Medlemsavgift

Medlem skall betala en årlig medlemsavgift som fastställs på årsmötet.

§ 7 Styrelse

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Den väljs på årsmötet och består av ordförande samt minst fyra och högst sex ledamöter. Styrelsens ledamöter, som alla är lokala, småskaliga och aktiva producenter, väljs på två år. Årligen väljs halva antalet ledamöter. Då val första gången sker väljs/utses hälften/näst intill på ett år och hälften/näst intill på två år.

Styrelsen ska ha en sammansättning med regional balans och variation bland produkterna.

Styrelsens ordförande väljs på årsmötet på en tid av ett år. Inom sig väljer styrelsen vice ordförande, sekreterare och kassör.

Till styrelsen väljs två suppleanter.

Styrelsen kan till sig adjungera personer.

Styrelsen är beslutsför då minst tre fjärdedelar av dess ledamöter är närvarande. Varje styrelseledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall skriftligen kalla till årsmöte senast under januari månad och senast tre veckor innan.

§ 8 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av den som styrelsen därtill utser.

§ 9 Ärenden på ordinarie årsmöte

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

    1. Val av årsmötesordförande
    2. Val av protokollordförande
    3. Godkännande av dagordning
    4. Fastställande av röstlängd (enbart om behov föreligger)
    5. Val av två justeringsmän
    6. Frågor om årsmötet utlysts i behörig ordning
    7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
    8. Revisorernas berättelse
    9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
    10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
    11. Beslut rörande medlemsavgifter och föreningens ekonomi
    12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorn
    13. Beslut om antalet styrelseledamöter
    14. Val av styrelseledamöter
    15. Val av suppleanter till styrelseledamöterna
    16. Val av ordförande i styrelsen
    17. Val av revisor jämte suppleant
    18. Val av valberedning
    19. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman
    20. Motioner
    21. Verksamhetsplan
    22. Övriga ärenden

§ 10 Motioner

Medlem som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte skall skriftligen anmäla det till styrelsen senast 3 veckor före stämman.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

§ 12 Revision

Föreningen skall ha en revisor och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ordinarie årsmöte för tiden till dess nästa ordinarie årsmöte hållits.

Styrelsen skall i god tid överlämna redovisningshandlingarna till revisorn. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.

§ 13 Ändringar i stadgar och regler

Beslut om ändringar i stadgar och regler skall fattas på två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Beslut vid det sista mötet skall tas med ¾ majoritet av de röstande. Ärendet skall framgå av kallelsen.

§ 14 Likvidation

Beslut om föreningens likvidation skall fattas på två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Beslut vid det sista mötet skall tas med ¾ majoritet av de röstande. Ärenden skall framgå av kallelsen.

Reviderade den 27 februari 2014

Leave a Reply